Algemene voorwaarden

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid in wat er van u verwacht wordt en in wat u van
ons kunt verwachten.

A. Algemeen

 1. Alle tussen de PupClub en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 3. Bij inschrijving dient de cursist een afschrift van de WA-verzekering, alsmede een entingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. de wettige vertegenwoordigers mede te ondertekenen.
 5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

B. Cursus

 1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zullen met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 5. Inhaallessen zijn alleen in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. Er dient dan een dierenarts -of doktersverklaring te worden overlegd. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) ingepast.
 6. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 7. Indien een losse les, privéles of gedragsspreekuur later dan 24 uur voor aanvang van die les door de cursist is afgezegd, vervalt het recht op inhalen. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) worden ingehaald.
 9. Indien een gehele cursus later dan 5 dagen voor aanvang van de cursus door een cursist is afgezegd, vervalt het recht op restitutie.
 10. Indien een gehele cursus eerder dan vijf dagen voor aanvang van de cursus is afgezegd wordt het cursusbedrag met aftrek van €25 administratiekosten aan de cursist gerestitueerd.

C. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s), aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. Honden, die een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts. (wij raden u aan uw hond ook te laten inenten voor kennelhoest).
 6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 8. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 10. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 11. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.
 12. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving).
 13. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 14. PupClub wil geen overlast veroorzaken voor bewoners/bedrijven in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 15. Als er op het eigen terrein van het gedrags -en opleidingscentrum een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige poepbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 16. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken

D. Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan PupClub.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van PupClub.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van PupClub voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.